Szanowni Członkowie PTO!

Po przerwie związanej z pandemią Covid-19 wznowione zostają granty edukacyjne GEPTO współfinansowane przez Polskie Towarzystwo Okulistyczne.

Grant edukacyjny PTO dotyczy młodych lekarzy okulistów z Polski będących członkami PTO i chcących pogłębiać swą wiedzę praktyczną w ramach krótkiego stażu w ośrodku okulistycznym za granicą. Warunki uzyskania grantu to m.in.:
- czas stażu zagranicznego – 2 tygodnie,
- wiek zgłaszającego - do 35. roku życia,
- zgłaszający musi być lekarzem w trakcie specjalizacji z okulistyki (musi mieć wówczas ukończony 3. rok specjalizacji z okulistyki) lub może być po egzaminie specjalizacyjnym z okulistyki oraz być członkiem PTO.

Oceny kompletnych i prawidłowo wypełnionych formularzy zgłoszeniowych będzie dokonywał Zarząd PTO.

Każdemu z uczestników GEPTO Polskie Towarzystwo Okulistyczne pokrywa koszty związane z uczestnictwem w projekcie szkoleniowym: równowartość w złotych – 1500 euro na wyjazd dwutygodniowy. Grant przyznawany będzie 6 osobom rocznie – w tym 3 miejsca w turze letniej (składanie wniosków do 1.06.2024 r.) i 3 miejsca w turze zimowej (składanie wniosków do 1.12.2024 r.).

Pierwszy termin składania: kompletne wnioski będą przyjmowane do 1.06.2024 r.
Drugi termin składania: kompletne wnioski będą przyjmowane do 1.12.2024 r.
O przyznaniu grantu w przypadku prawidłowego dostarczenia dokumentów decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA!!!

Wymagane jest załączanie do wniosku oświadczenia o wstępnej akceptacji kandydata przez ośrodek przyjmujący! Wnioski nieprawidłowo wypełnione albo niekompletne nie będą rozpatrywane!

Uczestnik zobowiązuje się do przedstawienia PTO sprawozdania z realizacji projektu szkoleniowego w terminie miesiąca od dnia zakończenia projektu. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w GEPTO określa regulamin zamieszczony poniżej w pliku PDF.

Formularz zgłoszenia kandydata na zagraniczny wyjazd szkoleniowy w ramach programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PSPTO)

Formularz sprawozdania z przebiegu stażu w ramach programu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PSPTO)

Report from the internship as part of training programme Polish Ophthalmology Society (PSPTO)

Regulamin rekrutacji na zagraniczny wyjazd szkoleniowy w ramach projektu szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) GEPTO