Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu kolejnego naboru do „Klubu 40” – wspólnej inicjatywy Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz firmy Polpharma. 

„Klub 40” zrzesza młodych, aktywnych naukowo, polskich okulistów. Jego priorytetem jest integracja młodego środowiska okulistycznego, wymiana wzajemnych doświadczeń, rozwój naukowy oraz inicjowanie pomysłów badawczych. 

Wszystkich Państwa zainteresowanych dołączeniem do „Klubu 40” prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz nadsyłanie kompletnych zgłoszeń (wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie dorobku naukowego wynoszącego minimum 5 punktów Impact Factor, ze współautorstwem w minimum 3 pracach naukowych w recenzowanych czasopismach, minimum 1 publikacją oryginalną z pierwszym autorstwem, wiek <40 r.ż.) na adres mailowy: sekretarzklub40@pto.com.pl.

W przypadku przekroczenia maksymalnej puli członków Klubu pierwszeństwo przyznajemy osobom z najwyższym IF publikacji, w których kandydat jest pierwszym autorem.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28.02.2023 r.

Formularz Członkostwa w „Klubie 40”

Tytuł naukowy: 
Imię: 
Nazwisko: 
PESEL:
Wiek:
Przynależność do PTO (opłacona składka członkowska na rok 2022):
Adres do korespondencji: 
Telefon kontaktowy:
E-mail:
Nazwa miejsca pracy: 
Adres: 
Łączny Impact Factor:
Liczba prac z pierwszym autorstwem:
Liczba prac oryginalnych:
Łączna liczba opublikowanych prac naukowych:
(do zgłoszenia proszę załączyć wykaz publikacji potwierdzony przez bibliotekę lub wykaz z ORCID)

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres mailowy: sekretarzklub40@pto.com.pl