Porównanie odchylenia soczewek w oczach przed zabiegiem usunięcia zaćmy oraz odchylenia soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) po zabiegu usunięcia zaćmy przy użyciu swept-source optycznej koherentnej tomografii (SS-OCT) (IOLMaster 700).

Journal of Cataract & Refractive Surgery 2017, 43, 732-736. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.01.026.

Prediction of postoperative intraocular lens tilt using swept-source optical coherence tomography.

Hirnschall N, Buehren T, Bajramovic F, Trost M, Teuber T, Findl O.

1. From the Vienna Institute for Research in Ocular Surgery (Hirschall, Findl), a Karl Landsteiner Institute, Hanusch Hospital, Vienna, Austria; Carl Zeiss Meditec AG (Buehren, Bajramovic, Trost), Jena, and Carl Zeiss AG (Teuber), Oberkochen, Germany; Moorfields Eye Hospital (Findl), NHS Foundation Trust, London, United Kingdom.

2. 2 From the Vienna Institute for Research in Ocular Surgery (Hirschall, Findl), a Karl Landsteiner Institute, Hanusch Hospital, Vienna, Austria; Carl Zeiss Meditec AG (Buehren, Bajramovic, Trost), Jena, and Carl Zeiss AG (Teuber), Oberkochen, Germany; Moorfields Eye Hospital (Findl), NHS Foundation Trust, London, United Kingdom. Electronic address: oliver@findl.at.

Cel: Porównanie odchylenia soczewek w oczach przed zabiegiem usunięcia zaćmy oraz odchylenia soczewek wewnątrzgałkowych (IOL) po zabiegu usunięcia zaćmy przy użyciu swept-source optycznej koherentnej tomografii (SS-OCT) (IOLMaster 700).

Metody: Prospektywne badanie serii przypadków. Oczy pacjentów były skanowane przy użyciu SS-OCT 1 tydzień przed zabiegiem usunięcia zaćmy oraz 2 miesiące pooperacyjnie. W celu określenia odchylenia soczewki własnej oraz soczewek wewnątrzgałkowych wykonywano badanie SS-OCT wzdłuż 6 południków (0, 30, 60, 90, 120, oraz 150 stopni).

Wyniki: 62 oczu (62 pacjentów) było zakwalifikowanych do badania. Średnia wielkość oraz kierunek odchylenia wykazywały lustrzaną symetrię pomiędzy oczami wzdłuż osi pionowej oraz przede wszystkim odchylenie na zewnątrz w części nosowej dla prawych i lewych oczu. Średnie odchylenie wynosiło od 4.3 stopni do 15.8 przedoperacyjnie oraz 6.2 do 16.8 stopni pooperacyjnie. Średni kierunek odchylenia soczewki własnej pacjenta oraz pooperacyjnego odchylenia IOL wykazał silną korelację (R = 0.71), podczas gdy średnia wielkość odchylenia wykazała słabszą korelację (R=0.37). Kierunek i wielkość odchylenia soczewki własnej oraz IOL miały rozkład normalny, a także podobne wartości przed i pooperacyjnie.

Wnioski: Zależność pomiędzy odchyleniem soczewki własnej i IOL przy użyciu skanowania gałki ocznej SS-OCT wskazuje, że badanie przedoperacyjnego odchylenia soczewki może pomóc przewidzieć pooperacyjne odchylenie położenia IOL, co byłoby bardzo pomocne przy przedoperacyjnych obliczeniach mocy soczewek, zwłaszcza torycznych, oraz mogłoby poprawić wyniki pooperacyjnej ostrości wzroku.


Abstract

J Cataract Refract Surg. 2017, 43, 732-736. doi: 10.1016/j.jcrs.2017.01.026.

Prediction of postoperative intraocular lens tilt using swept-source optical coherence tomography.

PURPOSE: To compare crystalline lens tilt in eyes before and intraocular lens (IOL) tilt in eyes after cataract surgery using swept-source optical coherence tomography (SS-OCT) (IOLMaster 700).

METHODS: Prospective case series .Patients' eyes were scanned 1 week before and 2 months after cataract surgery with IOL implantation using an SS-OCT device. This device performs B-scans along 6 meridians (0, 30, 60, 90, 120, and 150 degrees) to determine lens and IOL tilt.

RESULTS: Sixty-two eyes (62 patients) were included in the analysis. The mean magnitude and direction of tilt showed mirror symmetry between both eyes along the vertical axis and a primarily nasal outward tilt for right eyes and left eyes. The mean tilt was 4.3 degrees at 15.8 degrees preoperatively and 6.2 degrees at 16.8 degrees postoperatively. The mean direction of crystalline lens tilt preoperatively and IOL tilt postoperatively showed a strong correlation (R = 0.71), whereas the mean magnitude of tilt showed a weaker correlation (R = 0.37). The direction and magnitude of tilt of the crystalline lens and IOL eyes were normally distributed around similar values before and after surgery.

CONCLUSIONS: The correlations between crystalline lens tilt and IOL tilt using whole-eye scanning indicate that preoperative tilt determination using SS-OCT could help predict postoperative IOL tilt, assist in IOL (toric) power calculations, and potentially improve visual outcomes.