Ro­gów­ka jest prze­zro­czy­stą blasz­ką two­rzą­cą przed­nią ścia­nę gał­ki ocznej. Sta­no­wi istot­ny dla pro­ce­su wi­dze­nia ośro­dek optycz­ny oka o naj­wyż­szej si­le re­frak­cyj­nej. Obec­ne w ob­wo­do­wej czę­ści ro­gów­ki, na po­zio­mie rąb­ka, na­czy­nia kr­wio­no­śne do­star­cza­ją sub­stan­cje od­żyw­cze do jej ob­wo­du, co jest szcze­gól­nie waż­ne dla ko­mó­rek ma­cie­rzy­stych, któ­re od­po­wia­da­ją za uzu­peł­nie­nie pu­li ko­mó­rek pod­staw­nych na­błon­ka ro­gów­ki.