Ob­ser­wa­cji pod­da­no 29 pa­cjen­tów (36 oczu) w wie­ku od 26 do 68 lat, u któ­rych z po­wo­du pro­li­fe­ra­cyj­nej re­ti­no­pa­tii cu­krzy­co­wej po­twier­dzo­nej an­gio­gra­ficz­nie prze­pro­wa­dzo­no ope­ra­cję wi­trek­to­mii. Pa­cjen­tów po­dzie­lo­no na dwie gru­py. Gru­pę ba­da­ną sta­no­wi­ło 19 oczu le­czo­nych ope­ra­cyj­nie (PPV) po wcze­śniej­szym po­da­niu be­va­ci­zu­ma­bu; gru­pę kon­tro­l­ną 17 oczu le­czo­nych je­dy­nie ope­ra­cyj­nie (PPV).