Za­pra­sza­my do pre­zen­ta­cji 4 przy­pad­ków pa­cjen­tów do­tknię­tych na­głym za­nie­wi­dze­niem m.in. po ope­ra­cji oraz w wy­ni­ku uką­sze­nia przez owa­da.