Ce­lem pra­cy jest ana­li­za zmian czu­ło­ści siat­ków­ki plam­ki u cho­rych z pa­to­lo­gią tyl­ne­go bie­gu­na gał­ki ocznej. Ba­da­niem ob­ję­to cho­rych, u któ­rych w ba­da­niach w lam­pie szcze­li­no­wej i spek­tral­nej optycz­nej ko­he­rent­nej to­mo­gra­fii (SD-OCT) stwier­dzo­no obec­ność pa­to­lo­gii plam­ki. U cho­rych przy po­mo­cy apa­ra­tu Ma­ia Cen­te­rvue wy­ko­ny­wa­no mi­kro­pe­ry­me­trię. Uzy­ska­ne wy­ni­ki od­no­szo­no do da­nych re­fe­ren­cyj­nych dla oka zdro­we­go. Ana­li­zo­wa­no ko­re­la­cje ostro­ści wzro­ku z obra­zem SD-OCT oraz wy­ni­kiem mi­kro­pe­ry­me­trii.

Celem pracy jest analiza zmian czułości siatkówki plamki u chorych z patologią tylnego bieguna gałki ocznej. 

Badaniem objęto chorych, u których w badaniach w lampie szczelinowej i spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SD-OCT) stwierdzono obecność patologii plamki. U chorych przy pomocy aparatu Maia Centervue wykonywano mikroperymetrię. Uzyskane wyniki odnoszono do danych referencyjnych dla oka zdrowego. Analizowano korelacje ostrości wzroku z obrazem SD-OCT oraz wynikiem mikroperymetrii.

Podczas badania mikroperymetrii odnotowano zaburzenia fiksacji centralnej, zaburzenia integralności siatkówki plamki, a także obniżenie czułości siatkówki. Stwierdzano pozytywną korelację zaburzeń ostrości wzroku z wynikiem mikroperymetrii, a także obrazem SD-OCT plamki.

Mikroperymetria jest użytecznym narzędziem w monitorowaniu przebiegu chorób plamki, zwiększa możliwości diagnostyczne i może być pomocna w kwalifikowaniu chorych do leczenia chirurgicznego.